General terms

General terms

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met ESCOLIT BV.
2.Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien beide partijen zulks schriftelijk overeenkomen.

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN EN OFFERTES
1.Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en alle andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is meegedeeld.
2.Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte gegevens blijven eigendom van ESCOLIT BV en dienen op verzoek van ESCOLIT BV op kosten van de ander geretourneerd te worden. Deze gegevens mogen niet zonder toestemming van ESCOLIT BV worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
3.Door het verzenden van een offerte door ESCOLIT BV aan de wederpartij, is ESCOLIT BV geenszins verplicht tot daadwerkelijke levering(en) c.q. acceptatie van een order over te gaan.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1.Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij al dan niet door in dienst bij ESCOLIT BV zijnde personen zijn aangegaan, komen pas tot stand nadat deze door een door ESCOLIT BV aangewezen gemachtigde schriftelijk is bevestigd dan wel ESCOLIT BV met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.
2.De opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 5 dagen na de datum van deze bevestiging door ESCOLIT BV schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.
3.Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.Voor de inhoud van de overeenkomst is bepalend hetgeen de opdrachtbevestiging omvat. Eventueel gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en toezeggingen van ESCOLIT BV of namens ESCOLIT BV gedaan door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden ESCOLIT BV slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. In dit laatste geval behoudt ESCOLIT BV het recht voor om een verandering in de prijs aan te brengen. Het kan ook tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door ESCOLIT BV wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt ESCOLIT BV geen verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 4 PRIJZEN
1.De door ESCOLIT BV opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren berekend volgens de bij ESCOLIT BV geldende tarieven.
2.Indien na de datum van aanbieding één of meer van deze kostprijsfactoren een wijziging ondergaan, is ESCOLIT BV gerechtigd de bij de aanneming van de opdracht overeengekomen prijs te wijzigen, zonder aanpassing van de termijnen waarin de oorspronkelijke aannemingssom opeisbaar is gesteld.
3.Tenzij anders is vermeld, zijn de prijzen van ESCOLIT BV : gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van ESCOLIT BV ; exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering.. Indien overeengekomen is dat ESCOLIT BV montagewerkzaamheden zal verrichten dan zijn de prijzen van ESCOLIT BV bovendien exclusief reis-, hotel- en salariskosten.(sejour)
4.ESCOLIT BV is gerechtigd elke gedeeltelijke prestatie, waaronder begrepen de verrichting van een van de diensten, genoemd in een samengestelde opdracht, te factureren. Betaling plaats te vinden conform artikel 9 in deze voorwaarden.

ARTIKEL 5 LEVERTIJD
1.De opgegeven leveringstermijn is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.Indien de wederpartij geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig voldoet aan enige bepaling voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of met de opdracht samenhangende overeenkomst is ESCOLIT BV – zonder rechterlijke tussenkomst – gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, de uitvoering op te schorten, zonder dat zij tot enige schadeloosstelling is gehouden. De levertijd wordt verlengd met de tijd dat het werk is opgeschort.
3.Overschrijding van de levertijd, veroorzaakt door overmacht, geeft geen der partijen recht op schadevergoeding, noch op het niet nakomen van enige uit deze of uit een andere met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting.
4.ESCOLIT BV behoudt zich het recht voor om niet tot levering over te gaan, indien zij van de wederpartij nog posten te vorderen heeft van ouder dan 30 dagen.

ARTIKEL 6 RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
1.ESCOLIT BV is nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij door of tengevolge van het handelen dan wel nalaten van ESCOLIT BV ondervindt, tenzij haar grove nalatigheid kan worden verweten.
2.ESCOLIT BV is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van een fout of tekortkoming die door of namens de wederpartij is verstrekt.
3.ESCOLIT BV is nimmer aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het uitvallen van, het optreden van een storing in, of het anderszins niet of onvoldoende functioneren van door haar bij de uitvoering van een overeenkomst gebruikte apparatuur, tenzij de storing te wijten is aan opzet of grove schuld van ESCOLIT BV dan wel van een bij haar in dienst zijnde werknemer. De wederpartij is bij storing, tenzij de storing te wijten is aan opzet of grove schuld van ESCOLIT BV dan wel van een bij haar in dienst zijnde werknemer, te allen tijde gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.
4.ESCOLIT BV is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door natuurlijke slijtage en onoordeelkundig en of overmatige gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
5.De wederpartij vrijwaart ESCOLIT BV voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatste tegen ESCOLIT BV zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten aan de zijde van ESCOLIT BV of de door ESCOLIT BV aangewezen personen in verband met de uitvoering van enigerlei opdracht of het voldoen aan enigerlei leveringsplicht ten behoeve van de wederpartij.
6.De aansprakelijkheid van ESCOLIT BV is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde (exclusief B.T.W.) van de betreffende overeenkomst of deel van de overeenkomst.
7.ESCOLIT BV heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de wederpartij ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van ESCOLIT BV maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen c.q. kan beperken.

ARTIKEL 7 GEBREKEN, KLACHTTERMIJNEN EN GARANTIES
1.Tenzij bij verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald wordt met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat soort en emballage, conform de normale handelsgebruiken geleverd en mitsdien als overeengekomen beschouwd.
2.De wederpartij dient de gekochte c.q. te leveren zaken bij aflevering zo spoedig mogelijk te onderzoeken, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van ESCOLIT BV dat de zaken ter beschikking staan aan de wederpartij.
3.Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, o.a. te weten; of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en /of handelsdoeleinden.
4.Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk te melden aan ESCOLIT BV.
5.Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 2 dagen na ontdekking, en uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan ESCOLIT BV.
6.De in de handel – meer speciaal in de onderhavige sector – gebruikelijke of gericht onvermijdbare afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat, soort of emballage kunnen nimmer gereclameerd worden.
7.De wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en indien zij op juiste wijze en binnen de daarvoor bestemde periode heeft gereclameerd doch zij ESCOLIT BV niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
8.Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
9.Met inachtneming van het hetgeen elders in deze voorwaarden en condities is bepaald, staat ESCOLIT BV in zowel voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door haar geleverde en gebruikte materiaal en/of geleverde diensten, doch uitsluitend in dier voege dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan de wederpartij bewijst dat zij binnen de overeengekomen termijn zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door ESCOLIT BV kosteloos zullen worden hersteld. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zullen door ESCOLIT BV geleverde goederen, of diensten, waaraan gebreken kleven, kosteloos hersteld, vervangen c.q. opnieuw verricht worden wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen 60 maanden na aflevering van complete inductieverlichting producten (armatuur met ingebouwde lamp en ballast), 36 maanden op afzonderlijke inductielampen met ingebouwde ballast, 24 maanden van LED TL-lampen, en op alle andere producten en accessoires door Escolit verkocht , en 24 maanden op voltooien van de verrichte diensten, of, wanneer goederen door ESCOLIT BV in bedrijf dienen te worden gesteld, na bedrijfsvaardige opstelling daarvan.
10.De garantieverplichting van ESCOLIT BV vervalt indien de wederpartij zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten, of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of anders dan door ESCOLIT BV op, naar haar oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden, of indien ESCOLIT BV tijdig te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met een door de wederpartij voorgeschreven keuze van materiaal en/of werkwijze, of indien door anderen dan ESCOLIT BV of diens personeel werkzaamheden zijn verricht, of indien de gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.
11.Indien ESCOLIT BV ter voldoening aan haar garantieverplichting nieuwe onderdelen of diensten levert, zullen op deze onderdelen of diensten alle bepalingen van deze voorwaarden en condities van toepassing zijn.
12.Verder dan tot gratis levering van het nieuwe onderdeel ter vervanging van het defecte, gaat deze garantie jegens de wederpartij niet. Arbeidsloon en eventuele reis- en verblijfkosten met betrekking tot reparatie zijn te allen tijde voorrekening van de wederpartij.
13.Op reparaties wordt nimmer garantie verstrekt.
14.Niet-nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet-nakoming door de wederpartij van een van zijn verplichtingen ontheft ESCOLIT BV van haar verplichtingen, bedoeld in dit artikel, alsmede van alle andere verplichtingen. Voldoening aan haar garantieverplichting door ESCOLIT BV geldt als enige en algehele schadevergoeding. De wederpartij is tot een andere vordering dan tot schadevergoeding, welke ook, waaronder een vordering tot ontbinding der overeenkomst, niet gerechtigd.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.De door ESCOLIT BV geleverde zaken blijven eigendom van ESCOLIT BV totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met ESCOLIT BV gesloten overeenkomsten, hieronder mede begrepen de vorderingen uit overeenkomsten waarbij naast de levering van zaken tevens het verrichten van bepaalde werkzaamheden zijn bedongen, is nagekomen:
2.de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak of zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door ESCOLIT BV verrichte of te verrichten diensten, eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) overeenkomst(en) of gedeelte ervan.
3.Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen, is ESCOLIT BV gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door haar verschuldigde per dag, onverminderd het recht van ESCOLIT BV op vergoeding van verlies of schade.
4.De wederpartij is niet gerechtigd op de zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust een pandrecht of een bezitloos pandrecht dan wel enig ander recht te vestigen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen vestigen, is de wederpartij verplicht ESCOLIT BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 9 BETALING
1.Tenzij anders overeengekomen geschiedt de betaling 50% bij opdracht en 50% bij levering direct na factuurdatum aan ESCOLIT BV geschieden zonder enige korting of beroep op schuldvergelijking.
2.Indien niet anders is overeengekomen, moet betaling plaats hebben op een van de rekeningen van ESCOLIT BV.
3.De wederpartij zal zich jegens ESCOLIT BV nimmer op compensatie kunnen beroepen. Evenmin kan de wederpartij betaling weigeren of opschorten met beroep op te late of ondeugdelijke prestatie.
4.Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen betalingen betaalt, is zij door dat enkele feit in verzuim zonder dat enige nadere ingebrekestelling zijdens ESCOLIT BV nodig, en is zij een rente van 10% per maand of de wettelijke rente, indien deze hoger is, verschuldigd wegens te late betaling vanaf de vervaldag.
5.Onkosten van retourwissels of kwitanties, protesten, gerechtelijk incassering of andere kosten wegens niet tijdige betaling komen ten laste van de wederpartij, waarbij ten deze de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de totale bruto factuurwaarde met een minimum van € 114,-. Bovengenoemde kosten zijn geheel en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbaar.
6.Indien de wederpartij met de betaling van een vordering jegens ESCOLIT BV in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten terwijl, indien anders overeengekomen, over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
7.Mocht ESCOLIT BV voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent verminderde kredietwaardigheid van de wederpartij dan heeft ESCOLIT BV het recht niet (verder) te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de wederpartij zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de overeengekomen prijs, ongeacht of dit à contant zou geschieden dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld.

ARTIKEL 10 RETOURZENDINGEN
1.Tenzij anders is overeengekomen, worden geleverde en geaccepteerde goederen niet teruggenomen.
ARTIKEL 11 OVERMACHT, ONTBINDING EN OPSCHORTING
1.Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan ESCOLIT BV zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van ESCOLIT BV ; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van ESCOLIT BV ; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot standbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan ESCOLIT BV afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2.ESCOLIT BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat ESCOLIT BV haar verbintenis had moeten nakomen.
3.In geval van overmacht is zowel ESCOLIT BV alsmede de wederpartij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt.
4.Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort tengevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaats heeft, verplicht binnen de in het derde lid genoemde termijn te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
5.Zowel in geval van ontbinding als in dat van opschorting tengevolge van overmacht, is ESCOLIT BV gerechtigd terstond betaling te verlangen voor de reeds geleverde goederen – al of niet verwerkt – en de reeds verrichte werkzaamheden, alsmede voor schaden, kosten en interest, een redelijk deel van de door haar gederfde winst daaronder begrepen.
6.In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door ESCOLIT BV tengevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
7.Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan haar verplichtingen welke voor haar uit enige met ESCOLIT BV gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt zij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is ESCOLIT BV gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, elke overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

ARTIKEL 12 ANNULERING EN SCHADELOOSSTELLING
1.Indien de wederpartij de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is zij gehouden aan ESCOLIT BV alle met het oog op de uitvoering van deze order, redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag e.d.) te vergoeden onverminderd het recht van ESCOLIT BV op vergoeding wegens winstderving alsmede van overige uit de annulering voortvloeiende schaden.
2.In geval van annulering is ESCOLIT BV in elk geval gerechtigd schadeloosstelling te verlangen van tenminste 25% van de totale factuurwaarde, tenzij de geleden schade en/of nog te lijden schade van welke aard dan ook dit percentage te boven gaat. In dat geval zal schadeloosstelling gelijk zijn aan de totale door ESCOLIT BV geleden schade.

ARTIKEL 13 INFORMATIE EN MEDEWERKINGPLICHT WEDERPARTIJ
1.De wederpartij zorgt er voor dat alle gegevens welke ESCOLIT BV redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van ESCOLIT BV . De aanlevering van voornoemde stukken geschiedt op een door ESCOLIT BV nader te bepalen wijze. Tevens verschaft de wederpartij alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
2.ESCOLIT BV heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan. De wederpartij is gehouden om de schade die ESCOLIT BV door deze vertraging lijdt te vergoeden.

ARTIKEL 14 VERTROUWELIJK INFORMATIE
1.Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.

ARTIKEL 15 RECHTEN VAN INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM
1.Tenzij anders is overeengekomen, behoudt ESCOLIT BV de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, en offertes. Deze zaken blijven eigendom van ESCOLIT BV en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. De wederpartij is gehouden deze zaken op eerste verzoek van ESCOLIT BV te retourneren op straffe van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 1000,- per dag.

ARTIKEL 16 MONSTERS, MODELLEN, VOORBEELDEN, ADVIEZEN EN INFORMATIE
1.Als ESCOLIT BV een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
2.Als ESCOLIT BV een advies of informatie verstrekt dan is deze slechts van algemene aard en vrijblijvend.

ARTIKEL 17 WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
1.ESCOLIT BV is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. ESCOLIT BV zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.

ARTIKEL 18 DEELLEVERINGEN
1.Het is ESCOLIT BV toegestaan verkochte c.q. te leveren zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is ESCOLIT BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 19 WIJZIGINGEN IN DE TE LEVEREN ZAKEN
1.ESCOLIT BV is bevoegd zaken te leveren die in geringe mate afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken, doch op functioneel gebied daarmee gelijk zijn. Indien ESCOLIT BV van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende 8 dagen nadat zij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

ARTIKEL 20 TRANSPORT
1.Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van de wederpartij. Ook indien ESCOLIT BV voor het transport zorg draagt, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van het vervoer. De wederpartij dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.
2.Mocht een beroep op het in het vorige lid gestelde niet opgaan dan is ESCOLIT BV nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat zij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van de wederpartij haar vordering op vervoerder of verzekeringsmaatschappij aan de wederpartij cederen.

ARTIKEL 21 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1.Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Escolit is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Escolit is alleen de Rechtbank van koophandel te Gent bevoegd
2.Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse taal is de Nederlandse tekst bij verschillen beslissend.